Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti TIRACO s.r.o. pro e-shop klikled.cz.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TIRACO s.r.o., jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále též „kupující“).

 

OBSAH:

 1. Základní údaje o provozovateli internetového obchodu klikled.cz
  II.   Vymezení pojmů
  III.    Zabezpečení a ochrana informací
  IV.    Provozní doba
  V.     Ceny
  VI.    Objednávka
  VII.   Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky
  VIII.  Dodací podmínky
  IX.    Platební podmínky
  X.     Způsob dopravy
  XI.    Reklamační řád
  XII.   Způsob vyřízení reklamace
  XIII.  Bezplatný servis
  XIV.  Závěrečná ustanovení

 

Nákup v internetovém obchodě klikled.cz a právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, vztahujícími se na podnikatele, jakož i předpisy souvisejícími, bez uplatnění zákonných ustanovení chránících zájmy spotřebitelů. Ustanoveními těchto VOP se řídí právní vztahy mezi prodávajícím a podnikateli jen případě, je-li tak výslovně uvedeno, přičemž v jiných případech se na podnikatele tyto VOP nevztahují. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument Způsoby dopravy a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Tyto obchodní podmínky obdrží kupující taktéž v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem nad rámec běžného užívání produktu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující bere na vědomí, že je nezbytné, aby tyto VOP důkladně prostudoval před objednáním jakéhokoli zboží či před registrací do on-line e-shopu.

 

 1. Základní údaje o provozovateli (prodávajícím) internetového obchodu klikled.cz


TIRACO s.r.o.
sídlo:
Markova 458/7
Praha 5 - Jinonice
158 00

IČO: 60463805
DIČ: CZ60463805
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 26493.

 

Výdejní místo e-shopu a příjem reklamací:


Kontaktní údaje:
Tel: +420 602 271 951
E-mail: info@klikled.cz

 

 1. Vymezení pojmů


Kupní (spotřebitelská) smlouva či jen smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku v případě oboustranné modifikace závazku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP spolu s reklamačním řádem prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz článek VI. Objednávka.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.  
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a ochrany oprávněných zájmů jejích účastníků a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. 
Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou ve výši, závislé na tarifu telekomunikačních či datových služeb, které kupující používá a prodávající nemá nad jejich výší kontrolu ani z jeho strany nedochází k jakémukoli navyšování těchto nákladů.

Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel. Uváděn též jako „zákazník“.


Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným provedením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno potvrzením objednávky.


Podnikatel – je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.


III. Zabezpečení a ochrana informací (ochrana osobních údajů)


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a v případě zvláštního souhlasu kupujícího, který uděluje svou registrací do elektronického obchodu, též marketingových akcí prodávajícího a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám, není-li dále uvedeno jinak. Výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, sloužící k rychlé a komfortní dodávce Vámi objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytovány výlučně dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a případně marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „ZOOU“). Kupující předá pouze osobní údaje o své osobě, v přesné a úplné podobě, a dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, v předaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail), pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a případně využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu TIRACO s.r.o., Jilská 446/8, 110 00, Praha 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního e-mailu na adresu info@klikled.czOsobní údaje předané za účelem realizace smluvního vztahu budou uchovávány pouze do doby úplného vypořádání vzájemných závazků a zániku či promlčení případných práv plynoucích ze smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5 let. Pro marketingové účely budou osobní údaje uchovávány pouze po dobu registrace kupujícího v elektronickém obchodu.

Kupující bere na vědomí, že předání osobních údajů prodávajícímu je dobrovolné, přičemž v případě nesouhlasu se zpracováním jeho osobních údajů může být znemožněna realizace smluvního vztahu. Kupující dále bere na vědomí, že bez souhlasu je prodávající oprávněn jeho osobní údaje zpracovávat jen ve smyslu § 5 odst. 2 ZOOU.  

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (zejména prostřednictvím svého uživatelského účtu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu prodávajícím a dalších zákonných práv k těmto údajům plynoucím z § 11 a 21 ZOOU.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím, stisk tlačítka „Objednat“, či provedením registrace v internetovém obchodu klikled.cz, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

 

 1. Provozní doba


Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


 1. Ceny


Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Uvedené ceny jsou koncové a zahrnují DPH, popř. další daně a poplatky. Recyklační poplatky, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, jsou uvedeny zvlášť. To se netýká případných poplatků za dopravné, balné apod., které budou před odesláním objednávky přehledně přičteny k ceně zboží dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v on-line e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky.


Recyklační poplatek od 1.1.2014

(dle Zákona o odpadech, v platném znění)
Světelné zdroje 2,50 Kč/ks + platná výše DPH 
(podskupina 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.- pouze zdroje s LED diodami)
Svítidla 8,40 Kč/ks + platná výše DPH 
(podskupina 5.1., 5.6. - vyjma zdrojů s LED diodami)
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

   

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu za zboží. Tímto však není dotčena volba kupujícího k úhradě kupní ceny zboží předem. Ve výjimečných případech je však prodávající, zejména pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. VI. Objednávka), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

 

 1. Objednávka


Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má případně možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti s tím, že není-li uvedeno jinak, je nabídka zboží a jeho cena platná po dobu zobrazení v on-line e-shopu.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 - prostřednictvím elektronického obchodu na klikled.cz (dále jen „e-shop“)

 - elektronickou poštou na adrese info@klikled.cz 

 - telefonicky na čísle +420 602 271 951 (Po-Pá 10:00 – 18:00)

 
Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. V případě nedostupnosti zboží či jeho momentálního vyprodání, budete o této skutečnosti informováni.


Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost (například cena produktu či měrná jednotka) a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví. V případě nesouhlasu objednávajícího si vyhrazujeme právo objednávku stornovat. U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena, popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím. Fotografie zboží mohou mít v některých případech pouze ilustrativní charakter.

  

V případě využití on-line e-shopu pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Je nezbytné, aby kupující věnoval kontrole objednávky před jejím odesláním náležitou pozornost. K potvrzení objednávky dojde jejím odesláním. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (viz dále) či v objednávce.

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, se kterými jste seznámeni před vlastním uskutečněním objednávky.

 

Kupující se může k usnadnění nákupu registrovat v on-line e-shopu a vytvořit si tak vlastní uživatelský účet. Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednávky zboží. Kupující však může provádět objednávky zboží též bez registrace, která je tedy nepovinná.

Při registraci do on-line e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen je řádně aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VII. Odstoupení od smlouvy a  zrušení objednávky


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (bez uvedení důvodu a bez sankce), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem či mimo obvyklé obchodní prostory prodávajícího. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu na níže uvedenou adresu (taktéž v čl. II. těchto VOP) nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v Příloze č. 1 těchto VOP a je jejich nedílnou součástí. Upozorňujeme, že výše uvedeným způsobem nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a práva z vadného plnění.

V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu shodnou s adresou pro odstoupení od smlouvy (formou cenného balíku do ruky – nikoli dobírkou) nebo je tam po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu v případě odstoupení kupujícího nese kupující, včetně nákladů na vrácení zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.


Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

TIRACO s.r.o., Školní 1619, 252 28 Černošice.

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, bez známek používání, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, s kompletními nabývacími doklady (faktura, účtenka, návod, záruční list, příslušenství) ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující spotřebitel ve smyslu § 1833 odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, kdy v takovém případě může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Kupní cena za vrácené zboží bude kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým je přijal, případně po domluvě lze provést vrácení peněz i jiným vhodným způsobem, nejlépe pak bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Spolu s kupní cenou za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena též přiměřená hodnota nákladů na dodání zboží kupujícímu, přičemž však platí, že pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (k osobnímu převzetí se nepřihlíží). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen ve smyslu § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vyplatit kupujícímu výše uvedené finanční prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo nezvratně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným  souhlasem  před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před  uzavřením  smlouvy  sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 4. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Další skutečnosti spojené s odstoupením

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost a souhlasí s tím, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Pakliže byla poskytnuta DOPRAVA ZDARMA a vzhledem k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy již nejsou podmínky pro poskytnutí této slevy splněny, bude částka za dopravu ODEČTENA Z VYSTAVENÉHO DOBROPISU. Ustanovení uvedené v předchozích třech větách se uplatní též na kupujícího podnikatele. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu ve lhůtách uvedených výše.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@klikled.cz nebo telefonicky na čísle  +420 602 271 951.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku. Prodávající uvádí, že kupujícímu podnikateli může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího podnikatele zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

VIII.  Dodací podmínky


Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.


Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin od převzetí. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží odesláno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do čtyř pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit.

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.
Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.


Zboží bude odesláno dle skladových možností. V případě, že objednané zboží není skladem, bude kupující obratem upozorněn na kontaktní e-mail o dostupnosti a dodání. Lhůta pro dodání bude tímto prodloužena.

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, Vám zašleme informace o dostupnosti a dodání v co nejkratším termínu na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
Skladové zboží odesíláme do 4 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě jakéhokoliv zpoždění budete informování telefonicky, SMS či emailem.

 

 1. Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 - v hotovosti při osobním odběru (+0 Kč),

 - platba předem bankovním převodem (+0 Kč), (zde je expedice uskutečněna až po jejím připsání na BÚ prodávajícího),

 - platba přes internetové rozhraní GoPay (+0 Kč),

 - platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
 - na dobírku při doručení objednávky (PPL, Zásilkovna.cz). Hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v „akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění, pokud je zboží skladem, v případě vyprodání a dodávky nového druhu zboží zařazeného v e-shopu si vyhrazujeme právo přizpůsobit prodejní ceny aktuálnímu kurzu zahraničních měn.
Ceny zboží jsou konečné a jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH a PHE (recyklační poplatek).

Expediční poplatky (poštovné a balné) účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy, který se může změnit dle platných aktuálních cen přepravce. Připočítává se k ceně objednávky dle vybrané doručovací služby. Cena je vždy uvedena kompletní, včetně DPH. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. Při dodání do zahraničí si vyhrazujeme právo přizpůsobit ceny podle rozsahu zásilky.

Ostatní podmínky nákupu zde neupravené se řídí §1810 a paragrafy následujícími občanského zákoníku.
 

 1. Způsob dopravy


(e-shop klikled.cz nabízí 3 různé způsoby dopravy).

 

1) Osobní odběr na pobočce Školní 1619, 252 28, Černošice.
Vyčkejte prosím vždy na potvrzení e-mailem, že je Vaše objednávka připravena k vyzvednutí.


2) Využití služby Zásilkovna.cz

 - Vyzvednutí na zvolené pobočce - více než 100 poboček po celé ČR a SR, garance možnosti vyzvednutí již následující den po podání zásilky
 - možnost platby na dobírku

 - Ceny ČR:
    platba předem 65 Kč
    platba na dobírku 89 Kč

- Ceny SR:
   platba předem (pouze online platební kartou přes bránu GoPay) 125 Kč
   platba na dobírku 175 Kč

 - Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
 - Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
 - Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50x40x30 cm)
 - Minimální rozměry: 10 x 7 x 1 cm
 - Maximální výše dobírky: 20 000 Kč

 - více informací na www.zasilkovna.cz

 

 

3) Přepravní služba PPL

 - informování o doručení od dopravce
 - možnost platby na dobírku
 - garance dodání do druhého dne od podání zásilky

 - Ceny ČR:
    platba předem 119 Kč
    platba na dobírku 129 Kč

    za atypické zásilky, které nesplňují parametry níže, bude započítán příplatek + 73,- Kč/kus nad 150cm délky a + 180,- Kč/kus nad 200cm délky.

- Ceny SR:
   platba předem (pouze online platební kartou přes bránu GoPay) 300 Kč
   platba na dobírku 380 Kč

   za atypické zásilky, které nesplňují parametry níže, bude započítán příplatek + 73,- Kč/kus nad 150cm délky a + 180,- Kč/kus nad 200cm délky.

- Maximální hmotnost zásilky: 50 kg
- Maximální délka zásilky (nejdelší strana) 150 cm a zároveň součet obvodu nejmenší strany a délky zásilky maximálně 300 cm
- Pojištění do hodnoty 50 000 Kč v ceně přepravného a možnost dalšího připojištění
- Kartonová krabice ve tvaru krychle nebo kvádru

Co je atypická zásilka:

 • Rozměr nejdelší strany od 151 do 200 cm
 • součet obvodu nejmenší strany a délky od 301 do 360 cm
 • váha do 50 kg
 • nepravidelný tvar zásilky (neodpovídá klasickému kartonovému rozměru krychle nebo kvádru)

- více informací na www.ppl.cz

 

 

Při objednávce nad 3000,- Kč je doprava po celé ČR ZDARMA a to do 50 Kg jedné objednávky u PPL. Pokud objednávka přesáhne uvedené váhové limity, bude kupující neprodleně kontaktován prodávajícím a domluvena smluvní přeprava i cena. Do dopravy zdarma nemusí být zahrnuta objednávka, ve které převažují výprodejové nebo zlevněné produkty. Dopravy zdarma se také netýkají speciální příplatky za atyp zásilku, které můžou být účtovány jednotlivými dopravci, ty budou kupujícímu vždy naúčtovány dle ceníku dopravy v bodě X.

Způsob dopravy.

 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

V odůvodněných případech může prodávající omezit způsob dopravy, a to zejména z důvodu vyšší hodnoty či choulostivosti zboží a tedy vyšší potřeby jeho ochrany.


 1. Reklamační řád

 

 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy. Pro uplatnění reklamace je vždy nutné vyplnit Reklamační protokol.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

 1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.

Při prodeji spotřebního zboží je kupující  spotřebitel** oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců * od převzetí, nebo prodlouženou v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním či dodacím listě nebo faktuře. Není-li uvedeno, platí záruka dle těchto VOP. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců), která se vztahuje na vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v uvedené době od převzetí a ve které je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, a případně prodloužené záruční lhůty, plyne-li toto ze závazného dokumentu či jiného zákonem předpokládatelného dokladu. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Dále se záruka nevztahuje na obvyklé opotřebení věci a jiné vady, vyplývá-li to z povahy věci.

** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

 

III. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 1. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera DOPORUČUJEME provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Doporučujeme poškozenou zásilku NEPŘEBÍRAT a odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

Při přebírání zásilky prosím věnujte také mimořádnou pozornost při kontrole vnějšku balení.

Zejména stavu ochranné pásky a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku.
Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy nebo pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

Postup uplatnění reklamace v případě, že byl přepravní obal bez poškození a přesto je obsah zásilky poškozen přepravou (je rozbitý, prasklý atd..):
1) Je nezbytné tuto událost nahlásit nejpozději do 48 hodin od převzetí a doložit fotky poškození i balení pro reklamaci u dopravce.
2) Musí se uchovat KOMPLETNÍ OBAL a to až do vyřízení reklamace nebo převzetí zpět dopravcem.

Při nedodržení termínu pro reklamaci nebo těchto pokynů, nebude možné reklamaci uznat.

Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší společnosti oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.

 1. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@klikled.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je:

TIRACO s.r.o.

Klikled.cz

Školní 1619

252 28 Černošice

 

popř. je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i na pobočce prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu výše uvedenou). 
IV. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem, musí kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen na adrese uvedené v bodě III. 
V. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na své náklady přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, vyplněný reklamační protokol, kopii přepravního listu, kopii dokladu o koupi, záruční list (pokud byl ke zboží dodán) podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
VI. Při uplatnění reklamace a zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu, zvolí kupující PŘIMĚŘENÝ ZPŮSOB DORUČENÍ ZÁSILKY (ne DOBÍRKOU) tak, aby bylo zajištěno její bezpečné doručení za přiměřené náklady. V případě oprávněného uplatnění reklamace, za předpokladu řádného doložení nákladů na doručení vadného zboží, uhradí prodávající kupujícímu přiměřené náklady na doručení zásilky.

VII. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
VIII. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.
IX. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného zapojení, či nevyhovujícího napětí, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

 1. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 - mechanickým poškozením zboží,

 - elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

 - provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

 - zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

 - zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 1. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XII. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.


XII. Způsob vyřízení reklamace

 

Je-li kupujícím spotřebitel:

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím vady (dále jen "vadné plnění"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího a charakteru závady buď výměnou věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo její opravou. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti. U vybraných produktů poskytujeme záruku 3 roky (produkty označené Záruka 2+1 rok). Způsob reklamace provádíme většinou výměnou kus za kus a to s parametry stejnými nebo lepšími než reklamované zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Výše uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

Skutečností, že věc nemá vady se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
 - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

 - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 - Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím neupravuje zákon o ochraně spotřebitele a úprava občanského zákoníku týkající se prodeje zboží v obchodě.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vadného plnění (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Je-li kupujícím podnikatel, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Další práva spojená vadným plněním

 1. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně též způsobem, který vyžádal v rámci reklamace, přičemž je výslovně sjednáno, že postačí informace formou e-mailu.
 2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího, nedojde-li k jiné dohodě.

III. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.

 1. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@klikled.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující spotřebitel je oprávněn v případě sporu s prodávajícím, který plyne ze vzájemného spotřebitelského vztahu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro zboží nabízené v on-line obchodu posvit.si Česká obchodní inspekce. Předmětné řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno (strany si nesou jen vlastní náklady řízení) a jeho smyslem je vyřešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím bez nutnosti vynakládat finanční prostředky na soudní řízení. Řízení před subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů blíže upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve svých ustanoveních § 20d až § 20m. Další bližší informace lze získat na internetových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.


XIII.  Bezplatný servis

 

Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců, avšak ve lhůtě delší záruky, bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis naplnit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po marném uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.


XIV. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 02. 02. 2017 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. 
Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto VOP jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.klikled.cz

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: TIRACO s.r.o., Klikled.cz

Školní 1619, 252 28 Černošice

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy ze dne (--zde uveďte datum uzavření smlouvy--) na koupi zboží (--zde uveďte název zakoupeného zboží, vhodné je též uvést číslo objednávky--)

Kupní cenu a případně další plnění požaduji uhradit na bankovní účet č. (--zde doplňte číslo účtu na který má dojít k vrácení finančního plnění pro případ takovéto možnosti--)

(--Zde uveďte své jméno, příjmení a svou adresu--)

 

(--Zde doplňte datum a místo soupisu oznámení o odstoupení smlouvy a svůj podpis--)

 

Poslední aktualizace Všeobecných obchodních podmínek proběhla 1. 11. 2017.